Общи условия на електронен магазин

www.cookbox.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1 Общите условия регулират отношенията между Дио Тийм ЕООД (наричано ДОСТАВЧИК) и клиентите (наричани ПОЛЗВАТЕЛИ, двете заедно наричани СТРАНИТЕ) на електронния магазин www.cookbox.bg (наричан МАГАЗИНЪТ).

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2 Данни съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия:
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Дио Тийм ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лерин №27
3. Адрес
на упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Данаил Николаев 134, магазин 1
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив,ул. Лерин 27
e-mail: shop@cookbox.bg, мобилен телефон +359 885 360 606
5. Вписан в публични регистри:
Агенция по вписванията: ЕИК 205566260
Регистър на обектите за производство на храни и търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните с рег. No 25679/11.11.2021 и вписано в публичен регистър за ел. търговия към БАБХ с рег. No 162206871
6. Надзорни органи:(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Българска агенция по безопастност на храните
Адрес: гр. София, п.к.1504, бул. Данаил Николаев No.7
тел.: 02 / 944 46 36
факс: 02 / 944 17 06
email: rvs_22@nvms.government.bg
Уеб сайт: http://babh.government.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205566260

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
Чл. 3 МАГАЗИНЪТ предлага услуга, представляваща доставка на оразмерени хранителни продукти в съответсвие с публикувана рецепта, като ПОЛЗВАТЕЛИТЕ трябва сами да сготвят ястията, следвайки инструкциите, предоставени от ДОСТАВЧИКA.
МАГАЗИНЪТ предлага доставка и на други хранителни и нехранителни стоки, както и напитки.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНA
Чл. 4 МАГАЗИНЪТ е достъпен на адрес в Интернет www.cookbox.bg . На съответния интернет адрес ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат опцията да сключат договор(-и) за покупко-продажба и доставка на хранителни стоки по рецепта, както и на други хранителни и нехранителни стоки по избор (заедно наричани Стоки), предлагани от МАГАЗИНА.

Ползвателите имат право:
1. Да се регистрират в МАГАЗИНА и да използват профила си, както и да черпят информация от него.
2. Да разглеждат страниците на МАГАЗИНА, да преглеждат стоки, както и тяхната цена, характеристики, модификации и начини за доставяне.
3. Да правят електронни изявления за сключване или изпълнение на договор(-и) с МАГАЗИНА чрез страниците на МАГАЗИНА, достъпни в интернет.
4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от МАГАЗИНА стоки.
5. Да нареждат плащания във връзка с договорите по чл. 3

6. Да получават информация за стоките
, предлагани в МАГАЗИНА.
7. Да бъдат уведомявани за правата си по закон, свързани с употребата и закупуването на стоки от МАГАЗИНА, както и да упражняват правото си на отказ от договор, сключен с ДОСТАВЧИКА, когато то е приложимо.
Чл. 5 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да спазва и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в рамките на добросъвестността, както и съобразно възприетите практики в потребителското и/или търговското право.
Чл. 6 Договор(-и) за покупко-продажба на стоки, предлагани в МАГАЗИНА се сключват чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в интернет или чре
з други средства за комуникация от разстояние.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 7 Крайната цена на услугата е изрично отбелязана при финализиране на поръчка
та от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Чл. 8 ДОСТАВЧИКЪТ доставя определените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки в срок и при условия
, определени на страницата на МАГАЗИНА и съгласно общите условия.
Чл.9 Всички цени в магазина са в български лева, с включени данъци и такси.
Чл. 10 Налични начини на плащане:
- В брой - при доставка
;
- Чрез картово плащане през система
, поддържана от Stripe, имплементирана в платформата. Доставчикът не съхранява информация за платежните средства използвани чрез системата на Stripe.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА
Чл. 12 При ползване на МАГАЗИНА с цел сключване на договор за покупко-продажба и доставка на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯT въвежда избрано от него име, имейл и парола за достъп, когато МАГАЗИНЪТ изисква регистрация.
Чл. 13 В случай на поръчка без регистрация данните
, въведени от ПОЛЗВАТЕЛЯ за Информация за доставка се считат за идентификация за ПОЛЗВАТЕЛЯ на МАГАЗИНА.
Чл. 14 С въвеждане на данните си и натискане на бутон „Приемам общите условия“ или бутон „Регистриране“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.
Чл. 15 С регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛ се изпраща писмо до посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, в който се съдържа информация за достъп до потребителския му профил (акаунт). ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право по всяко време да промени идентификаторите си за достъп от Настройки на профила в неговия потребителски профил. В случай на неоторизирано ползване на профила, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКА
Чл. 16 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при последваща неправомерна промяна на информацията, предоставена от него за регистрация.

Чл. 17 ДОСТАВЧИКЪТ изпраща уведомително писмо при всяка промяна
на посочения електронен адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ до електронния адрес, фигуриращ преди извършване на промяната.
Чл. 18 Въведеният от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес при регистрация се използва като основен за обмен на изявления и информация между СТРАНИТЕ. ПОЛЗВАТЕЛЯT може да актуализира своя електронен адрес по всяко време.
Чл. 19 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да актуализира данните на профила си в случай на промяна.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
чл. 20 Договорът между страните се счита за сключен след като
са изпълнени всички от изброените по-долу условия, а именно:
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал една или повече от предлаганите в електронния магазин стоки и продукти и ги е добавил във  виртуалната си „КОШНИЦА“.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел необходимите данни за поръчка, изискани и визуализирани в платформата.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал начин на доставка и е предоставил данни за извършването й.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал начин и момент за плащане на цената.
ДОСТАВЧИКЪТ е изпратил имейл на ПОЛЗВАТЕЛЯ, с който потвърждава, че поръчката е
приета.

VIII. ДОСТАВКА
Чл. 21 Доставката се извършва от ДОСТАВЧИКА и е безплатна, освен ако не е изрично посочено друго.
Чл. 22 Доставката следва да се извърши по предварително зададени от ПОЛЗВАТЕЛЯ критерии - часови диапазон, дата, място и други допълнителни спецификации. При посочени неверни или сгрешени данни за извършване на доставката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора.
Чл. 23. В рамките на срока за доставка
, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка, ако се установи липса на складова наличност на заявените стоки и продукти. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОЛЗВАТЕЛЯ по телефон или имейл най-малко един час преди часовия диапазон за доставка. В случай, че стоките и продуктите са заплатени, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да избира между следните варианти:
– възстановяване на платената от него сума или
– приспадане на платената сума от цената на нова
, заместваща поръчка, направена в срок до петнадесет календарни дни.
Чл. 24. Стоките и продуктите се предават на адреса за доставка, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, лично или на негов представител. При предаване на стоките и продуктите ПОЛЗВАТЕЛЯТ или неговият представител подписва придружаващите ги документи. В случай, че в срока за доставка ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не си потърси доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и продукти и има право да задържи извършеното плащане.

IX. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 28 Настоящият раздел се прилага само за ПОЛЗВАТЕЛИ, които се идентифицират като потребители съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за Електронна търговия и на Директива 2011/83/ЕС на ЕП и Съвета от 25 окт. 2011г.
(1) Характеристиките на предлаганите в МАГАЗИНА стоки са определени в индивидуалните страници на всеки продукт.
(2) Цената на стоките, както и всички съпътстващи данъци и разходи за доставка (куриер) се определят и визуализират в интерфейса на МАГАЗИНА преди финализиране на поръчка.
(3) Начин на плащане, изпълнение и доставка се определят от настоящите Общи условия, съобразно информацията
, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ на МАГАЗИНА.
(4) Предоставената информация е актуална към момента на визуализацията й на интерфейса на МАГАЗИНА преди сключване на договор за покупко-продажба.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ посочва всички условия за доставка за стоките
, предлагани в МАГАЗИНА.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ представя крайната обща стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(7) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всяка необходима информация съобразно Закона за защита на потребителите може да бъде предоставена чрез интерфейса на МАГАЗИНА или чрез посочения от него електронен адрес.
Чл. 29 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на отказ при следните случаи:
– от направената поръчка чрез имейл и по телефон най-късно до 4 часа преди заявения часови диапазон за доставка. Ако до този момент има извършено плащане, то следва да бъде върнато от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 7 работни дни. Възстановяването на плащането става като ДОСТАВЧИКЪТ използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин. Ако до този момент ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е заплатил, той се освобождава от задължението си за плащане.
– ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да се откаже от вече направена доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да се откаже и да върне хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.
– във всички останали случаи, извън горепосочените, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ уведомява за това ДОСТАВЧИК
А чрез имейл и по телефон. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки и продукти, съобразно изискванията за съхранение, със запазен търговски вид и ненарушена опаковка. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се договарят за срока и начина на връщане на получената доставка. В този случай ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да дължи организационни разходи на  ДОСТАВЧИКА, в размер до 20лв.

Формуляр за отказ може да изтеглите от тук.

Чл. 30. В момента на получаване на доставката ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоките и продуктите със заявеното. При нарушения във външния вид на стоките и продуктите, възникнали при транспорта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да констатира това в присъствието на куриера и да се обърне към него за съставяне на протокол за увредена пратка.
Чл. 31. Рискът от повреда или загуба на стоките и продуктите се прехвърля върху ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на доставката до посочения от него адрес за доставка. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.
Чл. 32. Собствеността върху стоките и продуктите преминава върху ПОЛЗВАТЕЛЯ с извършването на доставката в съответствие с договореното и след като ДОСТАВЧИКЪТ е получил пълно заплащане за нея.
Чл. 33 ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ може да приеме авансово плащане за сключен договор за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има правото да избере дали да заплати преди или след доставка посочената цена.
Чл. 34 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на отказ, без да дължи обезщетение или неустойка и без необходимост да посочва причина, в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Отказът може да бъде изразен чрез попълване на единния формуляр за отказ от договора, достъпне в интерфейса на МАГАЗИНА или чрез друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носите
л.
Чл. 35 Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

XДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл. 36 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя настоящите общи условия, за което регистрираните ПОЛЗВАТЕЛИ ще бъдат уведомени по подходящ начин. СТРАНИТЕ се съгласяват, че всички допълнения и изменения на общите условия ще имат действие след надлежно уведомление от страна на ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯ
Т не заяви изрично, че ги отхвърля в 30-дневен срок.
Чл. 37 ДОСТАВЧИКЪТ публикува общите услова на сайта си заедно със съпътстващи допълнения и изменения в тях.

Чл. 38 Недействителност на някоя от клаузите в тези общи условия не води до недействителност на целия договор.
Чл. 39 За неуредени въпроси, свързани с изпълнение и тълкуване на договора, се прилагат законите на Република България.
Чл. 40 При възникнали спорове между СТРАНИТЕ по този договор, те са длъжни да уредят отношенията си по доброволен начин,
а ако това е невъзможно, споровете следва да бъдат разрешени от компетентния съд или Комисия за защита на потребителите.

Go Top